Nhóm dịch vụ Internet Fasthost đã khám phá ra một phát hiện thú vị, đó